Zoek naar Nieuwsberichten

Valideren van de gegevens, even geduld ...
  • Nederland: +31 (0)85 201 5094

  • Deutschland: +49 (0)2351 9749613

Home

Corporate

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van MKB24 BV te Tilburg

Artikel 1
Toepasselijkheid en definities
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap en alle producten en diensten die MKB24 BV aan leden levert. Deze voorwaarden gelden dus alleen voor leden en de directe producten van MKB24 BV zelf. Voor de dienstverlening aan leden door derden (aanbieders) zijn afzonderlijke algemene leveringsvoorwaarden van de ProductMarktCombinatie-aanbieders (PMC) van toepassing.

1.2
Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
De bewijslast van niet schriftelijk overeengekomen afwijkingen rust op de partij die zich op die afwijking beroept.

1.3
Algemene voorwaarden van leden en/of opdrachtgever(s), onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden niet door MKB24 BV aanvaard.

1.4
Indien de overeenkomst wordt gesloten door een derde namens een lid, dan staat de derde ervoor in dat het lid deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en vrijwaart deze MKB24 BV ter zake aanspraken van de opdrachtgever in afwijking van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2
Aanbiedingen

2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Afspraken met en toezeggingen van het personeel van MKB24 BV zijn voor MKB24 BV alleen bindend indien deze uitdrukkelijk in de offerte/overeenkomst zijn neergelegd of anderszins schriftelijk door MKB24 BV zijn bevestigd.

2.2
De aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door een lid en aanbieders van PMC’s is verstrekt. Het lid en de aanbieder staan ervoor in dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de aanbieding hebben verstrekt.

Artikel 3
Verplichtingen van partijen, uitvoering van werkzaamheden, voorzieningen, termijnen, geheimhoudingsplicht

3.1
MKB24 BV verplicht zich jegens haar leden tot het navolgende.

3.1.1
MKB24 BV zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de belangen van de leden naar beste weten behartigen en de werkzaamheden en diensten naar beste kunnen en wetenschap verrichten. MKB24 BV verbindt zich jegens de leden tot het leveren van een inspanningsverplichting.

3.1.2
Indien in overleg met een leden en/of aanbieder een termijn wordt vastgesteld waarbinnen MKB24 BV de werkzaamheden en de te leveren diensten zal verrichten, is deze termijn geen fatale termijn, maar een streefdatum. MKB24 BV zal het redelijkerwijs mogelijke doen om binnen de opgegeven termijn de werkzaamheden te verrichten of de diensten te leveren.

3.1.3
Zodra MKB24 BV kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de werkzaamheden of de te leveren diensten op of binnen de opgegeven termijn onmogelijk maken, zal zij de leden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en heeft zij het recht een nieuwe termijn op te geven.

3.1.4
Tenzij anders overeengekomen wordt de uitvoering van de werkzaamheden verzorgd vanuit de vestiging in Heerlen.

3.2.
De leden zijn gehouden voor eigen rekening aan MKB24 BV tijdig en met voldoende kwaliteit alle gegevens, inlichtingen en beslissingen te verschaffen en de benodigde diensten te verlenen of te verrichten, die noodzakelijk of nuttig zijn teneinde de opgedragen werkzaamheden of diensten te kunnen verrichten.

3.3
Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls als een van hen dit noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van de overeengekomen activiteiten.

3.4
MKB24 BV houdt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien zij dit nodig of gewenst acht.

3.5
MKB24 BV verbindt zich, voor zover mogelijk gelet op het bepaalde in de wet, tot geheimhouding van informatie over personen, bedrijven en projecten, die de belangen van betrokkenen zouden kunnen schaden.
Artikel 4
Prijzen

4.1
De prijzen gelden in Euro’s als aangegeven in de overeenkomst, exclusief omzetbelasting en heffingen welke van overheidswege worden of zijn opgelegd.

4.2
De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostprijzen en lonen. Indien een of meer kostprijzen en/of lonen na de datum van aanbieding een wijziging ondergaan, daaronder begrepen onder andere wijziging in rechten, belastingen, accijnzen of valutakoersen, is MKB24 BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Wijzigingen van prijzen en tarieven worden vooraf via de website en/of het magazine van MKB24 BV bekend gemaakt. Over een eventuele verhoging zullen de leden minimaal twee maanden van tevoren worden geïnformeerd.
Artikel 5
Betaling

5.1
Het lidmaatschap en het doen van bestellingen van producten en het afnemen van diensten verplicht tot betaling op de door MKB24 BV aangegeven wijze. Betaling van door MKB24 BV toegezonden facturen voor verrichte werkzaamheden, vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum op kantoor van MKB24 BV of door storting of overschrijving op de door MKB24 BV aangegeven bankrekening.
5.2
MKB24 BV heeft het recht in deeltermijnen te declareren.

5.3
Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook.

5.4
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die MKB24 BV moet maken tot verhaal van haar vorderingen op leden, zijn voor rekening van de in verzuim zijnde leden, zonder dat daarvoor een aparte ingebrekestelling nodig is. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 113,64. Indien MKB24 BV aantoont gerechtelijke kosten hoger dan het liquidatietarief en/of buitengerechtelijke kosten hoger dan voornoemd incassotarief te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

5.5
Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan MKB24 BV nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst kan opschorten dan wel de overeenkomst kan ontbinden/essentiële, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Al het geen een lid verschuldigd is aan MKB24 BV wordt dan per datum opschorting, ontbinding of beëindiging opeisbaar.
ARTIKEL 6
TEVREDENHEIDSGARANTIE

6.1
Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de gewekte verwachting, zal MKB24 BV het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachting te laten voldoen.
Artikel 7
Reclame en aansprakelijkheid

7.1
Reclames betreffende tekortkomingen dienen bij MKB24 BV schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging

7.2
Met inachtneming van het bepaalde in art. 5 is pas sprake van wanprestatie aan de zijde van MKB24 BV indien zij bij het uitvoeren van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende dienstverlener had kunnen en moeten vermijden en nadat zij door de leden schriftelijk in gebreke zijn gesteld en in de gelegenheid is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

7.3
MKB24 BV is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor:
a) adviezen, tekeningen, berekeningen, modellen, beschrijvingen etc. die van de leden of derden afkomstig zijn en evenmin voor fouten of tekortkomingen, die ontstaan bij de verwerking, aanvulling of wijziging van de door MKB24 BV verstrekte gegevens door of namens leden resp. door of namens de leden ingeschakelde derden. Leden vrijwaren MKB24 BV voor aanspraken van derden met betrekking tot de door haar aan MKB24 BV verstrekte ontwerpen of aanwijzingen op basis waarvan MKB24 BV haar werkzaamheden heeft verricht;
b) gebreken in de door haar gemaakte ontwerpen, adviezen etc. veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens van de leden, diens adviseurs of derden;
c) welke gevolgen dan ook van de door opdrachtgever genomen maatregelen en verrichte handelingen, op grond van de door MKB24 BV gegeven adviezen, aanbevelingen, beleidsvoornemens en uitgesproken verwachtingen;
d) vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken, aan personen of dieren, meerkosten, schade veroorzaakt door hulppersonen etc., zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

7.4
De opdrachtgever vrijwaart MKB24 BV wegens vorderingen van derden met betrekking tot de door MKB24 BV verrichte werkzaamheden en geleverde diensten, behoudens indien sprake is van grove onzorgvuldigheid van MKB24 BV of de vordering waarop de claim door de derde jegens MKB24 BV wordt gebaseerd, zijn grondslag vindt in de regel van dwingend recht.

7.5
Rechtsvorderingen ter zake van reclame, garantie of aanspraken als hierboven bedoeld, dienen binnen een jaar na reclamering op straffe van verval in rechte aanhangig te worden gemaakt.
Artikel 8
Intellectuele eigendom

8.1
De door MKB24 BV aan leden overhandigde adviezen, nota’s, rapporten, verslagen, fotografische afbeeldingen, grafieken, tekeningen (video) films, fonogrammen, modellen, beschrijvingen, andere documenten en concepten daarvan en alle andere werken, worden het eigendom van het lid en mogen door hem binnen zijn eigen bedrijf worden gebruikt onder de voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens MKB24 BV heeft voldaan.

8.2
Het auteursrecht op alle door MKB24 BV aan de leden verstrekte adviezen en de in lid 1 omschreven werken, geleverde diensten en ontwikkelde knowhow, berust bij MKB24 BV.
Artikel 9
Duur en beËindiging

9.1
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van telkens 1 kalenderjaar.

9.2
Een duurovereenkomst kan zonder opgave van reden door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van de tussen partijen overeengekomen opzegtermijn van 1 kalenderjaar. De opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven.

9.3

Na opzegging vervallen na afloop van het lopende kalenderjaar alle voordelen welke aan het lidmaatschap van MKB24 BV verbonden zijn. Aanbieders van PMC zullen na opzegging de door MKB24 BV bedongen kortingen weer doorbelasten aan het voormalig lid.

Artikel 10
Toepasselijk recht, geschillen

Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 


 

Gerelateerde pagina’s:

 

Over Ons

Wie wij zijn en wat we doen >>

Impressum

Ons impressum en informatie >>

Privacy

Ons privacy statement >>

Partners

Al onze partners op een rij >>

Partnerprogramma

Ons partnerprogramma voor u >>

Nieuws

Actuele nieuwtjes en informatie >>

Social Media

Ad Media Connect in de Social Media >>